کرمان

از مصاحبت آفتاب - تأملات و جستجوهای در زندگی و شعر سهراب سپهری