کرمان

روح بزرگ و صمیمی شعر معاصر ایران - در خلوت ابعاد اندیشه "" سهراب سپهری ""