تصویر

سیر تکامل مفهوم استراتژی

نویسندگان:
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۵۹۸۸

چکیده

بررسی ادبیات استراتژی بیانگر پنج فاز مختلف در تکامل این پارادایم از جنگ جهانی دوم به بعد است. گلاک، کافمن، و والک سیر تکامل فرایند مدیریت استراتژیک را در چهار فاز تشریح کرده اند که فاز سوم آن طرح ریزی استراتژیک و فاز چهارم آن مدیریت استراتژیک بوده است. حال، با تکامل پارادایم از مدیریت استراتژیک دهه 1980 به شکل انعطاف پذیرتری از تفکر استراتژیک در دهه 1990 ، فاز پنجمی نیز قابل درک است.

تبلیغات

کارگاه ها
بنر سوم
بنر دوم
بنر اول