چکیده

در دهه گذشته ، بوروکراسی پیچیده سازمانها ، دارای آنچنان قوام و تعصبی بود که خدشه به آن امری مذموم و بعضا ناممکن تلقی می شد . در چنین فضایی اندیشه خلق سازمانهای مجازی بی شباهت به رویا نبود . اما در عصر حاضر تغییرات شگرف سازمانها و پیشرفتهای غیر قابل تصور تکنولوژی ارتباطی ، اطلاعاتی و نیز فراگیر شدن شبکه های رایانه ای در سازمانها و حتی منازل و از سوی دیگر ناکارآمدی سازمانهای سنتی در پاسخگویی به این تحولات ، موجب کمرنگ شدن حکومت اداری سازمانها ( بوروکراسی ) و حکمفرمایی نتوکراسی ( حکومت شبکه ها بر سازمانها ) شده است ...

تبلیغات