چکیده

ایجاد آمادگی برای واکنش سریعتر در بهره گیری از فرصتهای زودگذر و کم ثبات، یکی از چالشهای اساسی سازمانها و بنگاهها درعصر حاضر است. در واقع سازمانهای امروز برای استفاده از این گونه فرصتها ناگزیر به ایجاد ساختاری منعطف و نیز بهره مندی بیشتر از امکانات گسترده بیرون از سازمانها هستند. حرکت از جامعه صنعتی به سوی جامعه اطلاعاتی، از اقتصاد ملی به سمت اقتصاد جهانی ، از تمرکز گرایی به تمرکز زدایی و بالاخره از ساختار سلسله مراتبی به سوی نظام شبکه ای از نشانه های آشکار روند تحولات اساسی در محیط عصر امروز است...

تبلیغات