چکیده

همانطور که آیزونهاور رئیس جمهور اسبق آمریکا گفته است، برنامه ها در نفس خود اهمیت چندانی ندارند و آنچه از برنامه های بسیار مهمتر است فرایند برنامه ریزی است، آنجا که افراد با نگاهی دوباره و فارغ از فشار تصمیم گیری های مقطعی، بر آن هستند تا به موضوعها ار دریچه استراتژیک بنگرند. دراین تحقیق نگارندگان به بررسی 25 عنوان از پروژه های مدیریت استراتژیک پرداخته اند که توسط گروههای مختلف و در بخشهای مختلف اقتصادی و صنعتی انجام شده اند.

تبلیغات