پزشکی قانونی

مرگ به دنبال خونریزی از فیستول تراشه به شریان های مجاور متعاقب تراکتوستومی: گزارش سه مورد و مروری بر

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۲