پزشکی قانونی

از پالپ دندان به روش تغییر یافته گوانیدینیوم تیوسیانات سیلیکا در اجساد مجهول الهویه ارجاعی به مرکز پزشکی قانونی اصفهان

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۲