مطالب مرتبط با کلید واژه " بن مضارع "


۱.

تحلیلی صورتگرا از حرکت پرسشواژه در زبان فارسی

نویسنده:

کلید واژه ها: زبان فارسیدستور زبانبن مضارعبن مضارع اشتقاقی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی ادبیات علوم ادبی دستور زبان زبانشناختی
  2. حوزه‌های تخصصی زبان شناسی زبان شناسی نظری نحو
تعداد بازدید : ۱۹۲۹
در این مقاله، فرایند حرکت پرسشواژه در زبان فارسی بر پایه اصل جهانی حرکت آلفا مبتنی بر نظریه حاکمیت و مرجع گزینی مورد مطالعه قرار می گیرد. تحلیل این مقاله بر بحث پیرامون حرکت اختیاری پرسشواژه در جمله های پرسشی ساده و دورنه ای یا مرکب در این زبان استوار است.....
۳.

ریشهیاب ماضی و مضارع از مصدر افعال ناگذر در زبان فارسی

کلید واژه ها: دستور زبان فارسیبن ماضیبن مضارعریشه یابریشه سازی فارسیزبانشناسی رایانه ایفعل ناگذر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷۳ تعداد دانلود : ۳۷۷
در این طرح، نمای کلی از نرم افزار ریشه یاب ماضی و مضارع از مصدر افعال ناگذر در زبان فارسی در مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری تهیه و ارائه گردیده است. عملکرد نرم افزار به گونه ای است که با ارائه مصدر فعل می توان به بن ماضی و بن مضارع آن مصدر دسترسی پیدا کرد. علاوه برآن، تعدادی از افعال که بن مضارع آنها برخلاف روال معمول ساخته می شوند نیز به عنوان استثناء بیان شده اند.