مطالب مرتبط با کلید واژه " تعهد به تضمین رعایت "


۱.

شرکتهای خصوصی نظامی وامنیتی و حقوق بین المللی بشردوستانه

نویسنده:

کلید واژه ها: تعهد به رعایتتعهد به تضمین رعایتحقوق بین المللی بشردوستانهمزدورمشارکت مستقیم در مخاصماتشرکتهای خصوصی نظامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸۹
"گسترش حضور شرکتهای نظامی خصوصی در درگی ر ی ها ی بین الملل ی معاصر و بویژه مشارکت مستقیم کارکنان اینگونه شرکتها در مخاصمات مسلحان ه ، موجب طرح مباحث و چالشهایی در حوزه حقوق بین الملل ی بشردوستانه شده است. برای پاسخ گویی به ادعاهایی که به ناتوانی حقوق بین الملل در رویارویی با پدیده شرکتهای نظامی خصوصی مطرح شده اس ت از یک سو تعیین وضعیت کارکنان این شرک تها از منظر حقوق بشردوستانه (به عنوان نظام ی ، غیرنظامی یا مزدور) باید مورد توجه قرار گیرد و از سویی دیگر با توجه به تعهد بین المللی دولتها به مراعات و تضمین مراعات ح قوق بین المللی بشردوستانه ، باید زمین ه ها ی طرح مسؤولیت بین المللی دولتها در نقض این تعهد عا م الشمول با به کار گیری شرکتهای نظامی خصوصی، تبیین گردد."
۲.

بنیان اجرای حقوق بشردوستانه: تعهد دولتها به رعایت و تضمین رعایت حقوق بشردوستانه

کلید واژه ها: تعهد به تضمین رعایتاجرای حقوق بینالملل بشردوستانهکنوانسیونهای چهارگانه ژنواسناد حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه اسناد بین المللی و کنوانسیونها
تعداد بازدید : ۸۶۴ تعداد دانلود : ۵۱۸
آنجاکه زمینه اعمال قواعد حقوق بشردوستانه بینالمللی در پهنه جنگ هایی امکان پذیر است که چهرة خود را با پیشرفت فنون رزمی و شیوههای نبرد گونهگون مییابد، گاه قواعد این رژیم از جمله مادة یک مشترک کنوانسیونهای ژنو نیز ناگزیر دستخوش تحولاتی می شود که آنها را از مبادی اولیه بسیار متفاوت میسازد. مطابق ماده یک مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و پروتکلهای اول و سوم الحاقی بدانها، دولتهای متعاهد ملزم به رعایت و تضمین رعایت مقررات مندرج در آنها هستند که البته حقوق بین الملل معاصر آن را قاعده ای عرفی به شمار میآورد. با وجود استقبال از این تعهد در برخی اسناد حقوق بشری، به اقتضای ضرورت و واقعیت روابط بینالمللی، تفاوتهایی میان آثار درج این تعهد در اسناد حقوق بشری و اسناد حقوق بشردوستانه ملاحظه میشود. در این مقاله پس از طرح مباحث نظری، به بررسی مصادیق رعایت تعهد مزبور خواهیم پرداخت و سعی ما بر آن است تا در قالب مطالعه برخی موارد عینی، کنش متقابل آنها در اجرای این اصل و وضعیت جاری آن در حقوق بین الملل فعلی را نیز تجزیه و تحلیل کنیم.