مطالب مرتبط با کلید واژه " وزارت ورزش و جوانان "


۲۱.

شناسایی عوامل پیش برنده و بازدارنده توسعه گردشگری ورزشی در حوزه کارکردی دولت (مورد مطالعه: وزارت ورزش و جوانان)*

تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۳۲
امروزه گردشگری ورزشی، صنعتی به نسبت جدید و از سریع ترین بخش های در حال رشد در صنعت گردشگری است که توجه بسیاری از برنامه ریزان و خط مشی گذاران را به خود جلب کرده است. بر این اساس هدف این پژوهش از یک سو تمرکز بر وظایف حاکمیتی وزارت ورزش و جوانان به منظور شناسایی معیارهایی است که منجر به توسعه گردشگری ورزشی شده و از سوی دیگر بررسی الزامات توسعه ورزشی و امکان سنجی تأمین این الزامات است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و با استفاده از روش تحلیل محتوا، ابعاد و مؤلفه های گردشگری و گردشگری ورزشی و همچنین موانع ورود گردشگران ورزشی به ایران مورد شناسایی قرار گرفته شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در زمینه گردشگری مؤلفه های مربوط به گردشگری در سه بخش ساختاری، محیطی و مدیریتی قابل طبقه بندی هستند. همچنین به طور ویژه در زمینه گردشگری ورزشی مؤلفه ها در سه بخش زیرساختی، مدیریتی و سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جای گرفته و در زمینه موانع گردشگری ورزشی، مؤلفه ها در چهار بخش مدیریتی، زیرساختی، فرهنگی- سیاسی و ارتباطی- تبلیغاتی طبقه بندی شده اند.
۲۲.

پیش بینی تعالی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان از طریق توانمندسازی ساختاری و روانشناختی کارکنان

تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۲۲
سابقه و اهداف: هدف پژوهش حاضر، پیش بینی تعالی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان از طریق توانمندسازی ساختاری و روانشناختی کارکنان این وزارتخانه بود. مواد و روش ها: تعداد 265 نفر از کارکنان وزارت ورزش به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه تعالی سازمانی EFQM؛ پرسشنامه توانمندسازی ساختاری بای و لاولر و پرسشنامه توانمندسازی روان شناختی اسپریتزر استفاده شد. تحلیل داده ها به کمک آزمون های t تک نمونه ای، رگرسیون خطی چندگانه و مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزارهای SPSS و لیزرل، انجام شد. یافته ها: مطابق نتایج، وضعیت «توانمندسازی ساختاری»، «توانمندسازی روانشناختی» و «تعالی سازمانی» در وزارت ورزش بترتیب «نامطلوب»، «متوسط» و «متوسط» ارزیابی شد. همچنین نتایج نشان داد که توانمندسازی ساختاری، بطور معنی داری تغییرات توانمندسازی روانشناختی(51 درصد)، و تعالی سازمانی(67 درصد) و نیز توانمندسازی روانشناختی، بطور معنی داری تغییرات تعالی سازمانی(68 درصد) را تبیین می کنند(000/0=P). استنتاج: نتایج پژوهش حاضر حاکی از اثربخشی توانمندسازی ساختاری و روانشناختی کارکنان بر تعالی سازمانی وزارت ورزش و جوانان بود؛ لذا بکارگیری شیوه های مدیریتی ویژه توانمندسازی کارکنان، برای تعالی و رشد این وزارتخانه پیشنهاد می گردد.
۲۳.

وب سنجی مدیریت وزارت ورزش و جوانان و ادارات مرکزی آن در راستای دسترسی آزاد اطلاعات

تعداد بازدید : ۶
پژوهش حاضر با هدف ارزیابی وب سایت وزارت ورزش و جوانان ایران و ادارات کل استانی آن انجام شده است. این پژوهش یک مطالعه پیمایشی و توصیفی بوده است که جامعه ی پژوهش آن، وب سایت وزارت ورزش و جوانان و ۳۱ وب سایت اداره کل استانی وابسته به آن بوده است که در تاریخ های ۱۵ تا ۲۵ دیماه ۱۳۹۷ مورد بررسی و مطالعه با استفاده از روش های وب سنجی قرار گرفته اند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در بین وب سایت های زیر مجموعه وزارت ورزش و جوانان، وب سایت های اداره کل، تهران(۲۱۰۰۰۰)، البرز (۵۲۵۰۰) و آذربایجان شرقی (۵۱۸۰۰) دارای بیشترین تعداد صفحات نمایه شده (اندازه) در موتور جستجوی گوگل بوده است. وب سایت اداره کل تهران(69390)، قم(64297) و کردستان(38662)، دارای بیشترین تعداد پیوندهای دریافتی (میزان رؤیت) بوده اند. همچنین وب سایت ادره کل اصفهان(۳۲۶)، خراسان رضوی(۸۹) و خراسان جنوبی(۶۱)، دارای بیشترین تعداد فایل غنی در موتور جستجوی گوگل بوده اند. هیچ کدام از وب سایت های مورد بررسی دارای هیچگونه منبع علمی نمایه شده در موتور جستجوی علمی گوگل اسکالر نبوده اند. به طور کلی نتایج این پژوهش نشان می دهد که وب سایت های ادارت کل استانی وزارت ورزش و جوانان وضعیت مطلوبی در تمامی شاخص ها وب سنجی ندارند و نقش این وب سایت ها بر ارتقای شاخص های مرتبط در وب سایت وزارت ورزش و جوانان چندان مناسب نیست.