مطالب مرتبط با کلید واژه

سیستم تقاضای تقریباً ایده ئال (AIDS) مدل لئونتیف