مطالب مرتبط با کلید واژه " ترس از ارزیابی رویدادهای مثبت "


۱.

مطالعه کیفیت رفتارهای دوستانه و تفسیر ارزیابی های مثبت و منفی در افراد دارای نشانه های فوبی اجتماعی و افراد عادی

تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۴۱
پژوهش حاضر به منظور بررسی کیفیت رفتارهای دوستانه و تفسیر ارزیابی های مثبت و منفی در افراد دارای نشانه های فوبی اجتماعی و افراد عادی صورت گرفت. این پژوهش علی - مقایسه ای و از نوع مورد شاهدی است. جامعه آماری پژوهش، کلیه زنان 25-18 سال ساکن شهر تهران در سال 1395 می باشد . حجم آماری حدودا 3500 نفر می باشد.از این جامعه، 74 نفر افراد دارای فوبی اجتماعی و 74 نفر افراد بهنجار بر حسب سن، تحصیلات و وضعیت تأهل همتا شدند. نمونه گیری در دو مرحله صورت گرفت 1- مرحله شناسایی که به صورت تصادفی خوشه ای بود 2- مرحله انتخاب آزمودنیها که به صورت تصادفی ساده بود. برای جمع آوری داده ها از ابزارهای زیر استفاده شد1- مقیاس فوبی اجتماعی 2- مقیاس ترس از ارزیابی مثبت 3- مقیاس ترس از ارزیابی منفی 4- مقیاس رفتار دوستانه. داده های پژوهش با روشهای آماری تحلیل واریانس چند متغیری مانوا، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیری تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد، بین افراد دارای فوبی اجتماعی و افراد بهنجار در ترس از ارزیابی رویدادهای مثبت و منفی و کیفیت رفتارهای دوستانه تفاوت معنی داری وجود دارد (000/0>P) . طبق یافته های پژوهش، افراد دارای فوبی اجتماعی در مقایسه با افراد بهنجار، ترس بیش تری از ارزیابی رویدادهای مثبت و منفی دارند. همچنین افراد دارای فوبی اجتماعی در مقایسه با گروه بهنجار از کیفیت ضعیفی در رفتارهای دوستانه برخوردار هستند. تحلیل رگرسیون نیر نشان داد، فقط ترس از ارزیابی رویدادهای مثبت و منفی می توانند علایم اختلال فوبی اجتماعی را در زنان پیش بینی کنند .