مطالب مرتبط با کلید واژه " ضرورت مدیریت "


۱.

مطالعه وضعیت مدیریت در کشورهای در حال توسعه

نویسنده:
تعداد بازدید : ۷۰۷ تعداد دانلود : ۱۶۵
گذار از مدیریت سنتی به مدیریت علمی امری است که سال ها در کشورهای توسعه یافته مورد پذیرش قرار گرفته و پیاده سازی می شود. اگرچه باید از نحوه مدیریت به شکل سنتی آن آگاهی یافت، اما باقی ماندن در آن منجر به عقب ماندگی سطح سازمان ها، نهادها و شرکت ها خواهد شد. یکی از عوامل جهان سومی خوانده شدن برخی کشورها که با عنوان کشورهای در حال توسعه نیز مطرح می شوند، استفاده از مدیریت سنتی در فضای پیشرفته جهان امروز است. این مقاله وضعیت مدیریت در کشورهای در حال توسعه را از جنبه های مختلف بررسی کرده و به مقایسه نحوه مدیریت در این کشورها با کشورهای توسعه یافته می پردازد. نتیجه حاصله نشان دهنده کاستی های مدیریت سنتی بوده و به هدایت سازمان در جهت مدیریت علمی تأکید دارد.
۲.

فلسفه مدیریت اسلامی

نویسنده:

کلید واژه ها: مدیریت اسلامیضرورت مدیریتتهذیبیتأسیسیمبانی مدیریت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۴ تعداد دانلود : ۲۳۵
مراد از فلسفه مدیریت اسلامی بحث هایی مانند چیستی، ضرورت و چرایی، ثبوت و تحقق کامل و مبانی روشی و محتوایی مدیریت اسلامی است. هدف نوشتار پیش رو کاوش در مسائل چیستی، ضرورت و چرایی، ثبوت و اجرای کامل، مبانی روشی و محتوایی مدیریت اسلامی است. مدیریت اسلامی ترکیبی از رویکردهاست و عبارت است از: شیوه به کارگیری منابع، برگرفته از آموزه های اسلامی برای دستیابی به هدف ها در جهت ارزش های اسلامی. ضرورت مدیریت اسلامی بیشتر از راه فرهنگ اثبات می شود. این مقوله عینیت خارجی دارد؛ گرچه هنوز به صورت کامل، دانش آن تولید و مدوّن نشده است. رویکردهای تهذیبی، امضایی و تأسیسی مبنای تولید آن قرار می گیرد. این دانش متأثر از مبانی محتوایی مانند الزام شناختی، هستی شناختی، به ویژه انسان شناختی بر پایه کرامت انسانی است. اصل اولی در رهبری، نرمش و در مواردی از آن، به شدت عمل عدول می شود.کنترل و نظارت شدید غیرمنطقی است. مشارکت در برنامه ریزی و تصمیم گیری متناسب با توان کارکنان، لازمه حفظ کرامت آنهاست. نگاه ابزاری به کارکنان صحیح نیست. استفاده از شیوه های آمرانه و استبدادی محض معقول نیست. با توجه به ویژگی حقیقت جویی، اطاعت بی چون وچرا متوقّع نیست و با توجه به دوساحتی بودن او، نظریه های مادی در انگیزش کامل و پاسخ گوی همه نیازها نیست. لازم است محقق در تولید مدیریت اسلامی و برای پاسخ به مسائل میان راه حل ها (گزاره های اسلامی) و مبانی تردد و تأمل داشته باشد تا پاسخ هایی دقیق و منطبق بر مبانی را دریافت و ارائه کند. روش تحقیق، کتابخانه ای و بر توصیف و تحلیل داده ها استوار است.