شورای بررسی متون

لیست رئیسان گروه های تخصصی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی

دکتر مجید توسلی رکن آبادی
گروه علوم سیاسی


دکتر توکل حبیب زاده
 ‌گروه ‌فقه ‌و حقوق

دکتر بهروز دری
گروه مدیریت

دکتر محمد سپهری
گروه تاریخ

دکتر خدیجه سفیری
گروه علوم اجتماعی

دکتر سید عبدالمجید شریف زاده
گروه هنر


دکتر علیرضا صادق زاده قمصری
گروه علوم تربیتی

دکتر غلامحسین کریمی دوستان گروه زبانشناسی و زبانهای باستانی


دکتر جان الله کریمی ‌مطهر
گروه زبان های خارجی


دکتر عیسی متقی زاده
گروه زبان‌ و ادبیات عربی

دکتر غلامرضا مصباحی مقدم
رئیس گروه اقتصاد

دکتر شمس الملوک مصطفوی

گروه روش شناسی علوم انسانی


دکتر محمدعلی مظاهری
گروه روانشناسی

دکتر محمدرضا موحدی
گروه ادبیات فارسی

دکتر سید مهدی موسوی
گروه باستان شناسی

دکتر هادی وکیلی
گروه انسان شناسی


دکتر حسین هوشنگی
گروه «فلسفه‌وکلام» و «ادیان‌وعرفان»