مجلاتزبان شناسی کاربردی (دانشگاه خوارزمی)


 


دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه خوارزمی

مدیر مسئول: دکتر محمود رضا عطایی

سردبیر: دکتر محمود رضا عطایی

هیئت تحریریه: شهرزاد ماهوتیان، اینگرید پیلر، کنت ریدر، ایجا ماریتا ونتلا، کریستوفر ویلیامز، پرویز بیرجندی، حسین فرهادی، کاظم لطفی پور ساعدی، حمیده معرفت، محمد حسن تحریریان، حسین وثوقی، لطف الله یارمحمدی

نشانی: تهران، خیابان شهید دکتر مفتح، شماره 43،  دانشگاه خوارزمی، ساختمان جنوبی، طبقه سوم، دفتر مؤسسه زبان های خارجی،کد پستی 1571914911

تلفن:   (021)88828416  

وب سایت: http://ijla.khu.ac.ir

پست الکترونیک: mreatai@yahoo.com


آرشیو نشریه: