مجلاتتحقیقات کاربردی زبان انگلیسی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: دانشکده زبان‌های خارجی دانشگاه ‌اصفهان

مدیر مسئول: دکتر عباس اسلامی راسخ

سردبیر: دکتر سعید کتابی

مدیر داخلی: دکتر وحید پرورش

مدیر اجرایی: محمود رضا علیمی

هیئت تحریریه: دکتر رضا پیشقدم، پروفسور اینگرید پیلر، دکتر منصور توکلی، دکتر محمد عموزاده، پروفسور لینا فورتادو، پروفسور اندرو فینچ، دکتر سعید کتابی، پروفسور ایون کریسمور، مرحومه دکتر زهره کسائیان، دکتر منصور کوشا، دکتر شیوا کیوان پناه

نشانی: اصفهان، دانشگاه اصفهان، دانشکده زبان‌های خارجی، دفتر مجله زبان. کدپستی : 73441-81744

تلفن:   (0311)7932115   فکس: 6687391(0311)

وب سایت: http://uijs.ui.ac.ir

پست الکترونیک: jare@res.ui.ac.ir


آرشیو نشریه: