مجلاترشد آموزش زبان


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی

مدیر مسئول: محمد ناصری

سردبیر: محمدرضا عنانی‌سراب

مدیر داخلی: شهلا زارعی

هیئت تحریریه: شهلا زارعی، پرویز بیرجندی، نادر حقانی، مژگان رشتچی، حمیدرضا شعیری، سید بهنام علوی مقدم، ژاله کهنمویی‌پور، پرویز مفتون، حسین وثوقی، محمدرضا عنانی‌سراب

نشانی: تهران، صندوق پستی 6585/15875 (فصل‌نامه رشد آموزش زبان(

تلفن:   88305862(021)  

وب سایت: http://www.roshdmag.ir

پست الکترونیک: fltmagazine@roshdmag.ir


آرشیو نشریه: