مجلاتپژوهش های زبانی


 


دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

سردبیر: علی درزی

هیئت تحریریه: علی اشرف صادقی، محمدتقی راشد محصل، محمود بی جن خان، محمود جعفری دهقی، سیمین کریمی، یحیی مدرّسی تهرانی، محمد عموزاده مهدیرجی

نشانی: تهران خ قدس کوی آذین - پلاک 10  ساختمان شماره 2 دانشکده ادبیات و علوم انسانی  تلفن 66978882 داخلی 3037

وب سایت: http://jolr.ut.ac.ir

پست الکترونیک: jolr@ut.ac.ir


آرشیو نشریه: