مجلاتنشریه بین المللی علوم انسانی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس

مدیر مسئول: دکتر صادق آئینه وند

سردبیر: دکتر محمود مهر محمدی

مدیر اجرایی: فریبا حیدری

هیئت تحریریه: محمدعلی محمدی، دکتر اردشیر ارجمندی، دکتر غلامرضا اعوانی، دکتر صادق ایینه وند، دکتر سعید بزرگ بیگدلی، دکتر محمد دبیرمقدم، دکتر محمد احسانی، دکتر حسین اعتمادی، دکتر مسعود غفاری، دکتر ابوالقاسم گرجی، دکتر محمدرضا حافظ نیا، دکتر فیروز حریرچی، دکتر سید محمد باقر حجتی، دکتر علی اکبر حسینی، سید حمید خدادادحسینی، دکتر غلامرضا کیانی، دکترعالیه کرد زعفرانلو، دکتر عباس منوچهری، دکتر محمود مهرمحمدی، سید مصطفی محقق داماد، دکتر منوچهر محسنی، دکتر سید مهدی موسوی کوهپر، دکتر رضا نجارزاده، دکتر عبداله ناصری طاهری، دکتر خلیل پروینی، دکتر سید کاظم صدر، دکتر محمد سعید تسلیمی، دکتر علی محمد ولوی، دکتر هما زنجانیزاده، دکتر رضا اکبریان

نشانی: تهران، تقاطع بزرگراه شهید چمران و جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، طبقه چهارم، اتاق مجلات

تلفکس: 82884679(021)

وب سایت: http://eijh.modares.ac.ir

پست الکترونیک:  humanitiesjournal@modares.ac.ir


آرشیو نشریه: