مجلاتآموزش زبان و ادبیات


 


دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: دکتر بهرام طوسی 

مدیر مسئول: دکتر بهرام طوسی 

سردبیر: دکتر بهزاد قنسولی 

مدیر داخلی: آرش طوسی 

هیئت تحریریه: لطف الله یار محمدی، فریدون فرخ، غلامرضا ذات علیان، ابوالقاسم پرتوی، سید محمد ضیاء حسینی، رضا سیدانزابی نژاد، محمدرضا راشد محصل، بهزاد قنسولی، بهرام طوسی 

نشانی: مشهد، باهنر 8، پلاک 17/1، طبقه دوم، کدپستى 9177945478 

تلفکس: 38830793(051)


آرشیو نشریه: