مجلاتپژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده (طهورا سابق)


 


دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: جامعة المصطفی(ص) العالمیه

مدیر مسئول: محمد مهدی صفورایی پاریزی

سردبیر: علی نقی فقیهی

هیئت تحریریه: دکترحمید پارسانیا، دکترمسعود جان بزرگی، دکتر ناصر رفیعی محمدی، دکترمحمدعلی شمالی، دکتر عباسعلی شاملی، دکتر محمد مهدی صفورایی پاریزی، دکترعلی نقی فقیهی

نشانی: قم، خیابان انقلاب، بعد از گلزار شهدا، به طرف میدان پلیس، مؤسسه آموزش عالی بنت‌الهدی، معاونت پژوهش، دفتر نشریه.

 تلفن:  37183300(025)    فکس: 37208978(025)

وب سایت: http://hoda.miu.ac.ir

پست الکترونیک:  iswf.mags@miu.ac.ir


آرشیو نشریه: