مجلاتپژوهشنامه زنان


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی

مدیر مسئول: مریم صانع پور

سردبیر: محمدرضا جوادی یگانه

مدیر اجرایی: فاطمه بدوی

هیئت تحریریه: حمیدرضا آیت اللهی، پروین ترکمنی آذر، محمدرضا جوادی یگانه، ایراندخت فیاض، طوبی کرمانی

نشانی: تهران، بزرگراه کردستان، نبش خیابان ایران شناسی (64 غربی)، جنب ساختمان‌های A.S.P ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، نشریه پژوهش نامه زنان

وب سایت: http://womenstudy.ihcs.ac.ir

پست الکترونیک: womenstudies@ihcs.ac.ir


آرشیو نشریه: