مجلاتمطالعات زن و خانواده


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه الزهرا(س)، پژوهشکده زنان

مدیر مسئول: دکتر فروغ الصباح شجاع نوری

سردبیر: دکتر انسیه خزعلی

مدیر اجرایی: فرزانه شکری

هیئت تحریریه: ام البنین چابکی، سیمین حسینیان، انسیه خزعلی، فریبا شایگان، فروغ الصباح شجاع نوری، جمیله علم الهدی، طوبی کرمانی، محمود گلزاری

نشانی: تهران، میدان ونک، خیابان ونک، دانشگاه الزهرا(س)، ساختمان خوارزمی، طبقه ششم پژوهشکده زنان

تلفن:  88058926(021)    فکس: 88049809(021)

وب سایت: http://jwfs.alzahra.ac.ir

پست الکترونیک: jwfs@alzahra.ac.ir


آرشیو نشریه: