مجلاتمطالعاتی صیانت از حقوق زنان


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: مؤسسه صیانت از حقوق زنان

مدیر مسئول: عطیه قشونی

سردبیر: الهه جعفری

هیئت تحریریه: سید محمد موسوی؛ الهام آخوندان منیره اخوان؛ فریبا حیدری

نشانی: خیابان کریم خان زند- خیابان شهید عضدی )آبان جنوبی( پلاک  - 41طبقه اول

تلفن: 88900837(021)      فکس: 88800817(021)

وب سایت: www.womenrightful.com

پست الکترونیک: info@womenrightful.com


آرشیو نشریه: