مجلاتزن در فرهنگ و هنر(پژوهش زنان)


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران

مدیر مسئول: فهیمه فرهمندپور

سردبیر: عزت ملاابراهیمی

هیئت تحریریه: یعقوب آژند، هادی بهرامی احسان، فاطمه جان احمدی، محمود حکمت نیا، اعظم راودراد، حکیمه دبیران، محمود عزیزی سلدوز

تلفکس: 66970597(021)

وب سایت: http://jwica.ut.ac.ir

پست الکترونیک: cws.ca.journal@gmail.com


آرشیو نشریه: