مجلاتزن در توسعه و سیاست(پژوهش زنان )


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران

مدیر مسئول: دکتر فهمیه فرهمندپور

سردبیر: دکتر سهیلا صادقی فسائی

مدیر اجرایی: عطیه هنردوست

هیئت تحریریه: دکتر زهرا بیگم حجازی زاده، دکتر سید سعید زاهد زاهدانی، دکتر طوبی کرمانی، دکتر سارا شریعتی مزینانی، دکتر سوسن باستانی، دکتر حمید عبداللهیان، دکتر حسین کچوئیان، دکتر شهلا باقری میاب

نشانی: تهران- میدان انقلاب- خیابان 16 آذر- پردیس مرکزی دانشگاه تهران- جنب دانشکده کتابداری- مرکز مطالعات و تحقیقات زنان

تلفن: (021)66970597   فکس: 66970418(021)

وب سایت: http://jwdp.ut.ac.ir


آرشیو نشریه: