مجلاتپژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی
درجه علمی: علمی- پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه پیام نور

مدیرمسئول: دکترمحمد علی قره

سردبیر: دکتر ابوالفضل فراهانی

هیات تحریریه: دکتر حسن اسدی، دکتر فرشاد تجاری، دکتر رحیم رمضانی ، دکتر حمید قاسمی، دکتر مجید جلالی فراهانی

 وب سایت:http://arsmb.journals.pnu.ac.ir

 

 


آرشیو نشریه: