مجلاتعلوم انسانی و اجتماعی شمال


 


دور انتشار: دوفصلنامه 

صاحب امتیاز: معاونت پژوهشی دانشگاه شمال 

مدیر مسئول: دکتر غلامرضا کیانی 

سردبیر: محمدرضا اسماعیل زاده طلوعی 

مدیر اجرایی: مهندس عباس غلامی 

نشانی: آمل، کیلومتر 5 جاده هراز، ابتدای جاده امامزاده عبدا...  صندوق پستی:  آمل، 731 .

تلفن: 1-2122720(0121)  فکس: 2122727(0121)

وب سایت: www.shomal.ac.ir/


آرشیو نشریه: