مجلاتمطالعات مدیریت ورزشی


 این نشریه مشتق شده از نشریه پژوهش در علوم ورزشی می باشد.


درجه علمی: علمی- پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

مدیرمسئول: دکتر رضا قراخانلو

سردبیر: سید نصرالله سجادی

مدیر داخلی: راضیه ایرانی

صفحه آراء: زهرا نوری

هیات تحریریه: دکتر حسن اسدی، دکتر فرشاد تجاری، دکتر رحیم رمضانی نژاد، دکتر میرحسن سیدعامری، دکتر غلامرضا شعبانی بهار، دکتر سعید صادقی بروجردی، دکتر ابوالفضل فراهانی، دکتر محمود گودرزی

نشانی: تهران ، خیابان شهید مطهری، خیابان میرعماد، کوچة پنجم، شمارة3، طبقه چهارم کدپستی : 1587958711، پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم‌ورزشی

تلفن: 88529122(021) دورنگار : 88747795(021)

وب سایت: http://smrj.ssrc.ac.ir

پست الکترونیک: esmj@ssrc.ac.ir


آرشیو نشریه: