مجلاتمدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
درجه علمی: علمی- ترویجی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه پیام نور

مدیرمسئول: مرتضی رضایی صوفی

سردبیر: حمید قاسمی

هیات تحریریه: ابوالفضل فراهانی، عبدالحمید احمدی، فرزاد غفوری، محمدعلی قره، حمید قاسمی، محمود گودرزی، صدیقه حیدری نژاد، سید امیر احمد مظفری، رحیم رمضانی نژاد، مرتضی رمضانی صوفی، بهرام یوسفی

وب سایت: http://sportmedia.journals.pnu.ac.ir/

 


آرشیو نشریه: