مجلاتفیزیولوژی ورزشی


این نشریه مشتق شده از نشریه پژوهش در علوم ورزشی می باشد.


درجه علمی: علمی- پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

مدیرمسئول: دکتر رضا قراخانلو

سردبیر: حمید رجبی

مدیر داخلی: راضیه ایرانی

صفحه آراء: زهرا نوری

هیات تحریریه: دکتر خسرو ابراهیم، دکتر بختیار ترتیبیان، دکتر محمدرضا حامدی نیا ، دکتر ولی اله دبیدی روشن، دکتر حمید رجبی، دکتر فرهاد رحمانی نیا، دکتر علی اصغر رواسی، دکتر عباس قنبری نیاکی، دکتر مهدی کارگرفرد، دکتر حمید محبی، دکتر فرزاد ناظم

نشانی: تهران خیابان مطهری خیابان میرعماد کوچه پنجم پلاک 3- کد پستی 1587958711

تلفن:88529122(021)    دورنگار: 88747795(021)

وب سایت: http://sbj.ssrc.ac.ir/

 پست الکترونیک: sbj@ssrc.ac.ir


آرشیو نشریه: