مجلاتسلامت اجتماعی و اعتیاد


 


درجه علمی: علمی - ترویجی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری

مدیر مسئول: دکتر علیرضا جزینی

سردبیر:  دکتر مجید صفاری‌نیا

هیئت تحریریه: دکتر محمد نریمانی، دکتر جلیل‌ باباپور خیرالدین، دکتر عصمت دانش،  دکتر امیر ملکی، دکتر محمد نسل، دکتر تقی رستم وندی، دکتر حمید یعقوبی، دکتر محمد اورکی، دکتر فرید براتی، دکتر سعید قاسمیان

وب سایت: http://www.sh-addiction.ir

پست الکترونیک: info@sh-addiction.ir


آرشیو نشریه: