مجلاتروان شناسی سلامت


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه پیام نور

مدیر مسئول: مهناز علی اکبری دهکردی

سردبیر: احمد علیپور

مدیر اجرایی: زیبا ایرانی

هیئت تحریریه: حسین زارع، مهناز مهرابی زاده هنرمند، سیمین حسینیان، علی رضا آقایوسفی، عباس ابوالقاسمی، رضاباقریان، حمید پورشریفی، رسول روشن چسلی، اصغر دادخواه، فریبرز درتاج، علی فتحی آشتیانی

وب سایت: http://hpj.journals.pnu.ac.ir


آرشیو نشریه: