مجلاتروانشناسی شادکامی و موفقیت


علمی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی


دوره انتشار: ماهنامه 

صاحب امتیاز: دکتر میر عماد الدین فریور 

مدیر مسئول: دکتر میر عماد الدین فریور

سردبیر: الهام سرمدی

نشانی: تهران، میدان ونک، خیابان شیخ بهایی، میدان شیخ بهایی، برج صدف، واحد 14، صندوق پستی: تهران، 886-19615 

تلفکس: 8-88605255(021) 

پست الکترونیک:  sarmadyshadkami@gmail.com


آرشیو نشریه: