مجلاترویش روان شناسی


 


درجه علمی: علمی - ترویجی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: انجمن روان شناسی بالینی کودک ونوجوان

مدیر مسئول: دکتر رضا پورحسین

سردبیر: دکتر رضا پورحسین

هیئت تحریریه: دکترمحمودمنصور، دکترجواداژه ای، دکترمحمدعلی بشارت، دکترپرویز آزادفلاح، دکتر علی فتحی آشتیانی، دکترمحمدعلی مظاهری، دکترنیما قربانی

نشانی: تهران. خیابان استادنجات اللهی(ویلا). خیابان لباف. کوچه نارنگ. شماره 4، واحد 6

تلفن: 88926034(021)   


آرشیو نشریه: