مجلاتروانشناسی مرکز (روانپزشکی رازی)


 توقف انتشار


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: مرکزآموزشی ، درمانی و روانپزشکی رازی

مدیر مسئول: محمد ترکاشوند

سردبیر: فیروز آرین


آرشیو نشریه: