مجلاتروانشناسی


روانشناسی


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: انجمن ایرانی روانشناسی

مدیر مسئول: دکتر جواد اژه ای 

سردبیر: دکتر محمد کریم خداپناهی

هیئت تحریریه: دکتر جواد اژه ای، دکتر غلامعلی افروز، دکتر عباسعلی اللهیاری، دکتر محمدکریم خداپناهی، دکتر پریرخ دادستان، دکتر علی فتحی آشتیانی، دکتر محمود منصور، دکتر مهناز مهرابی زاده هنرمند

نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، ایستگاه پسیان،‌ سازمان بین المللی دفاع از حقوق کودکان (کافل)‌، ‌پلاک 2993

تلفن: 26211567(021)  فکس: 26211553(021)

وب سایت: www.iranapsy.ir 

پست الکترونیک:journal@iranapsy.ir 


آرشیو نشریه: