مجلاتعلوم تربیتی و روانشناسی (دانشگاه شهید چمران اهواز)


 توقف انتشار

از سال 1388 نشریه علوم تربیتی و روانشناسی شهید چمران اهواز به چهار مجله به نام های 1. علوم تربیتی 2. دستاوردهای روانشناختی 3. مطالعات کتابداری و علم اطلاعات 4. مشاوره کابردی تفکیک شده است.


درجه علمی: علمی - پژوهشی
دوره انتشار: فصلنامه
صاحب امتیاز: دانشگاه شهید چمران اهواز
مدیر مسئول: دکتر بهمن نجاریان
سردبیر: دکتر منیجه شهنی ییلاق

نشانی: اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی.

 

 


آرشیو نشریه: