مجلاتنقدنامه روان شناسی


نقدنامه بررسی و تحلیل بخشی از آثار و مآخذ رشته روان شناسی دانشگاه ها


به کوشش: غلامعلی افروز، علی اکبر ارجمندنیا.

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چاپ اول: سال 1389

 

 

 

 


آرشیو نقدنامه: