مجلاتمطالعات برنامه درسی آموزش عالی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه 

صاحب امتیاز: انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

مدیر مسئول: دکترمجید علی عسگری

سردبیر: دکترکورش فتحی واجارگاه

هیئت تحریریه:  دکتر حمیدرضا آراسته، دکتر محمدرضا آهنچیان، دکتر محمدرضا بهرنگی، دکتر محمدحسن­پرداختچی، دکتر ابراهیم صالحی عمران، دکتر احمدعلی فروغی ابری، دکتر مقصود فراستخواه، دکتر کورش فتحی واجارگاه، دکتر یدالله مهرعلیزاده، دکتر احمدرضا نصر­اصفهانی، دکتر مژده وزیری، دکتر­محمدحسین ­یارمحمدیان

نشانی: تهران - اوین - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - طبقه اول - دبیرخانه فصلنامه.

وب سایت:www.icsa.org.ir


آرشیو نشریه: