مجلاتسلامت روان


توقف انتشار


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم با همکاری مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تهران

مدیر مسئول: دکتر فرامرز سهرابی

سردبیر: دکتر حمید یعقوبی


آرشیو نشریه: