مجلاتروانشناسی کاربردی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

مدیر مسئول: دکتر حمید رضا پور اعتماد

سردبیر: دکتر عصمت دانش

مدیر داخلی: دکتر امید شکری

هیئت تحریریه: دکتر محمود ایروانی، دکتر حمید رضا پوراعتماد، دکتر عصمت دانش، دکتر سید حسین سلیمی، دکتر شهریار شهیدی،دکتر مسعود شریفی، دکتر ولی الله فرزاد، دکتر محمد علی گودرزی ، دکتر حسین لطف آبادی، دکتر محمد علی مظاهری، دکتر حمید طاهر نشاط دوست

وب سایت: http://sbu.ac.ir

پست الکترونیک: appliedpsychology@yahoo.com


آرشیو نشریه: