مجلاتروانشناسی تحولی روانشناسان ایرانی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

مدیر مسئول: دکتر محترم نعمت طاوسی 

سردبیر: دکتر محمد کریم خداپناهی 

مدیر داخلی: جمیله کلانتری

هیئت تحریریه: محمد تقی دلخموش، دکتر شعله امیری، دکتر محد علی بشارت، دکتر ورن تورنگیت، دکتر صبا صفدر، دکتر رضا کرمی نوری، دکتر نورالله محمدی، دکتر محمود منصور، دکتر محمود میناکاری، دکتر محترم نعمت طاوسی، دکتر محمد کریم خداپناهی

نشانی: تهران، خیابان سپهبد قرنی، شماره 173 جدید( 165 قدیم)، معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، کد پستی:1584743311 .

تلفن: 88830666 ، 83843450 (021) فاکس: 88630666(021)  

وب سایت: journals.azad.ac.ir

پست الکترونیک:jip@azad.ac.ir


آرشیو نشریه: