مجلاتروانشناسی و اطلاع رسانی


توقف انتشار


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت معلم و قطب علمی روانشناسی استرس

مدیر مسئول: دکتر یزدان منصوریان

مدیر اجرایی: علی عظیمی


آرشیو نشریه: