مجلاتنوآوریهای آموزشی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی
دوره انتشار: فصلنامه
صاحب امتیاز: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر محی الدین بهرام محمدیان
سردبیر: دکتر علیرضا کیامنش
مدیر داخلی: اعظم ملایی نژاد
هیئت تحریریه: دکتر عیسی ابراهیم زاده، دکتر خسرو باقری، دکتر علی تقی پور ظهیر، دکتر حیدر تورانی، دکتر علی اصغر خلاقی، دکتر جمال عابدی، دکتر حسن پرداختچی، دکتر محمد رضا سرکار آرانی، دکتر علیرضا کیامنش، دکتر سید مهدی سجادی، دکتر طیبه ماهرو زاده، دکتر محمود مهر محمدی 

نشانی: تهران، خیابان ایرانهشر شمالی، ساختمان انتشارات کمک آموزشی، طبقه پنجم.

تلفکس: 88302022(021)

وب سایتoerp.medu.ir
پست الکترونیک:  noavaryedu@gmail.com

آرشیو نشریه: