مجلاتمطالعات روانشناسی تربیتی ( دانشگاه سیستان و بلوجستان)


این نشریه در ابتدای انتشار با نام علوم تربیتی و روانشناسی منتشر شده است.


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار:دوفصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه سیستان و بلوچستان

مدیر مسئول: دکتر حبیب الله دهمرده

سردبیر: دکتر بهروز بیرشک

مدیر اجرایی: مهرداد مظاهری

هیات تحریریه: مهرداد مظاهری، یحیی کاظمی، دکتر عبدالوهاب پورقاز، دکتر نورمحمد بخشانی، عزت الله نادری، علی شریعتمداری، حمید رضا آقا محمدیان، حمید رضا علوی، محمد خیر

نشانی: زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - مرکز نشریات علوم تربیتی و روانشناسی - صندوق پستی 655-98135.

تلفن : 8052822(0541)

وب سایت نشریه:   http://jeps.usb.ac.ir/


آرشیو نشریه: