مجلاتروانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)


روانپزشکی، روانشناسی بالینی و بهداشت روان


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 

مدیر مسئول: دکتر سید احمد واعظی 

سردبیر: دکتر امیر شعبانی

مدیر داخلی: زهره راخ 

هیئت تحریریه: دکتر مهرداد افتخار، دکتر عباس بخشی پور رودسری، دکتر جعفر بوالهری، دکتر بهروز بیرشک، دکتر حسن حق شناس، دکتر مریم رسولیان، دکتر ونداد شریفی، دکتر الهام شیرازی، دکتر حسن ضیاء الدینی، دکتر محمد کاظم عاطف وحید، دکتر حسن عشایری، دکتر عباس عطاری، دکتر بنفشه غرایی، دکتر سید حسین فاطمی، دکتر سید نصیر قائمی، دکتر محمد علی قریشی زاده، دکتر احمد محیط، دکتر حمید مصطفوی عبدالملکی، دکتر سید کاظم ملکوتی، دکتر مهدی نصر اصفهانی، دکتر محمد تقی یاسمی 

نشانی: تهران، خیابان ستارخان، خیبان نیایش، انستیتو روانپزشکی تهران و مرکز تحقیقات بهداشت روان، کد پستی:1445613111.

تلفکس: 66506899(021) 

وب سایت:ijpcp.iums.ac.ir 

پست الکترونیک:ijpcp@iums.ac.ir 


آرشیو نشریه: