مجلاتپژوهش در یادگیری آموزشگاهی


 شماره اول این نشریه با نام آموزش و یادگیری بوده است.


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه پیام نور

مدیر مسئول: دکتر محمدرضا سرمدی

سردبیر: دکتر حسین زارع

مدیر داخلی: دکتر محمد حسن صیف

هیئت تحریریه: دکتر کوروش فتحی واجارگاه، دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم، دکتر فریبرز درتاج، دکتر سید مهدی سجادی، دکتر سید محمد شبیری، دکتر مهران فرج اللهی، بهرام جوکار، مسعود غلامعلی لواسانی

وب سایت:http://etl.journals.pnu.ac.ir/


آرشیو نشریه: