مجلاتپژوهش های فقهی (پژوهش های دینی)


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: پردیس فارابی دانشگاه تهران

مدیر مسئول: دکتر سیدمحمد مقیمی

سردبیر: محمدرسول آهنگران

مدیر اجرایی: مریم خادمی

هیئت تحریریه: سیداحمد باقری، محمدحسن حائری، حسین صابری، کریم عبداللهی‌نژاد، علی محامد، سیدمصطفی محقق داماد، سیدمحمد موسوی بجنوردی، حسین ناصری مقدم

وب سایت: http://jorr.ut.ac.ir/


آرشیو نشریه: